loading
OTP หรือ One Time Password

CORPORATE PACKAGE

หมายเหตุ

  • ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
  • กรณีต้องการหักภาษี ณ. ที่จ่าย 3% ต้องซื้อในนามนิติบุคคลเท่านั้น
  • ทางบริษัท ไม่สนับสนุนให้นำไปใช้ในทางที่ผิดกฏหมาย หากผู้ใดนำไปใช้ในทางที่มิชอบด้วยกฏหมายทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบและไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น รวมถึงขอสงวนสิทธิ์ระงับให้บริการทุกกรณี หากเกิดคดีความทางกฏหมาย